Ochrona danych

RODO

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Dobra Oferta Pro, z siedzibą w Gdańsku, przetwarzająca dane osobowe w postaci: papierowej lub elektronicznej w celu prowadzonej działalności: kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę pisemnie na adres Doradcy lub mailowo, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Klient ma prawo do wystąpienia do Doradcy z żądaniem przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia jego danych osobowych, a Doradca spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z nich.

4.Klient potwierdza, iż ma świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punkcie 1. lit. a) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią następujące przepisy RODO:

a) art 6 ust. 1 lit. b) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania łączącej Strony Umowy,

b) art 6. ust. 1 lit. f) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Doradcy po wygaśnięciu niniejszej Umowy, a w szczególności zaś jej rozliczenia oraz dochodzenia roszczeń do czasu przedawnienia.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu, adres e-mail, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, przez Doradcę w celach:

a) świadczenia na jego rzecz usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dotyczących ww. nieruchomości,

b) marketingowym oraz reklamowym.

Klient wyraża zgodę na przechowywanie danych przez Doradcę dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy oraz przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych w celach archiwizacyjnych.

Klient wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych wskazanych w punkcie 1. innym podmiotom współpracującym z Doradcą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w celu prezentacji oferty sprzedaży jego nieruchomości przez innych administratorów danych osobowych.

Klient zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyraża zgodęna otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji marketingowych lub reklamowych Doradcy.

Reklamacje i odstąpienie

Reklamacje złożone przez Klienta są rozpatrywane przez Doradcę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni. O wyniku rozpoznania reklamacji, Klient zostanie poinformowany w formie, w jakiej dokonał zgłoszenia reklamacji.

W przypadku zawarcia umowy poza lokalem Zleceniobiorcy:

a) Klient jest uprawniony do odstąpieniu od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie jest skuteczne, jeśli dojdzie do Doradcy w taki sposób, by ten mógł zapoznać się z jego treścią. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy został okazany w dniu zawarcia niniejszej umowy i jest dostępny na stronie internetowej Doradcy

b) Odstąpienie od umowy w sytuacji żądania przez Klienta realizacji umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy powoduje, że Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Doradcę w związku z realizacją niniejszej umowy. Przy obliczaniu wynagrodzenia Doradcy uwzględnia się wysokość uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.

c) Prawo do odstąpienia od umowy Klientowi nie przysługuje w sytuacji, gdy Doradca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgodą Klienta.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: